Facebook stuff

Politica de confidențialitate

agileroo.com – este un site inregistrat si operat de SC ITCONVERTING7 SRL, persoana juridica cu sediul social in Iasi, soseaua Arcu nr. 25, J22/1201/2019, CUI 40776770 4(Vânzător).
Acest document conține informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a utilizării site-ului agileroo.com și a tuturor paginilor și formularelor generate de acesta (Site).

Categorii de date cu caracter personal prelucrate și scopul colectării:

 • Comportamente și preferințe dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea Site-ului, datele tehnice privitoare la conexiune, browser, dispozitivul de pe care accesați Site-ul și aspecte tehnice similare sunt gestionate prin fișiere de tip cookie, descrise în Politica de cookies. Aceste date sunt colectate pentru îmbunătățirea prezentării produselor și adaptarea conținutului Site-ului la toate variantele tehnice de afișare utilizate de Clienți.
 • Nume, prenume, adresă de email, adresa de facturare, adresa de livrare și orice alte date colectate exclusiv în vederea procesării unei comenzi
 • Acordul de primire a materialelor informative și de marketing este un acord separat, voluntar, exprimat prin selectarea bifei corespunzătoare din formularul de preluare a datelor personale Abonarea se poate realiza și din secțiunea Cont Client, la fel și dezabonarea. Alegerea dumneavoastră de a nu accepta comunicările de marketing nu are niciun impact asupra relației contractuale cu Vânzătorul.

Durata pentru care vă prelucrăm datele personale:
Datele personale aferente conturilor de Client sunt prelucrate pe tot parcursul existenței respectivului cont și în următoarele 13 luni.
Datele aferente vizitatorilor și Cumpărătorilor care nu își crează un Cont sunt prelucrate timp de 13 luni în vederea îmbunătățirii performanțelor Site-ului.
Prelucrarea datelor în scopuri de marketing încetează imediat după retragerea acordului dumneavoastră în acest sens.

Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal:
Vânzătorul nu dezvăluie date cu caracter personal către parteneri și terți, cu excepția datelor necesare livrărilor către companiile de curierat.
Vânzătorul nu transferă date cu caracter personal, cu excepția serviciilor special concepute pentru a asista Vânzătorul sub aspectul securității si manipularea conformă a acestora.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal:
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Vânzător, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Vânzătorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Vânzător a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Vânzătorul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Vânzătorul către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Vânzătorului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Vânzătorul poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@agileroo.com